• Vendor Biography
شروع فعالیت در این حرفه از سال94 حوزه تخصصی فعالیت:فرآوری و تراش سنگ عقیق شجر ایرانی فروش و تامین سنگ مورد نیاز کارآموزان فنی و حرفه ای با قیمت مناسب